Startsida

www.ishnol-inspirationskallan.se


Reikisjukhus i London


Numera kan man läsa om att Reiki används på många sjukhus runt om i världen.

 

"Kan vem som helst få Reikibehandling eller är det kanske bara på privata sjukhus, där man får betala för sig?"


Macmillan Cancer Centre

På detta sjukhus erbjuds Reiki till både patienter och till deras anhöriga.   Komplementära behandlingar, såsom Reiki, erjuds  både inom öppenvård och slutenvård. Patienterna kommer dit för behandling, men terapeuterna kan även  besöka  inneliggande patienter på deras avdelning. Behandlingen är gratis, precis som den övriga vården, men det finns en gräns på max sex (6) gratis Reikibehandlingar, sedan hänvisas de till Reikibehandling utanför sjukhuset.


Macmillan Cancer Centre hör till sjukhuset University College London som ingår i University College London Hospitals NHS Foundation Trust,  vilket är en stiftelse bestående av  sex (6) sjukhus där det bedrivs välrenommerad forskning och undervisning. NHS står för National Health Service, vilket är beteckningen för den offentliga sjukvården.

Källa: Gun Moss Bjerling,  www.secourong.com


"The complementary therapy service is aviable to all our cancer and haematology patients and their carers or relatives. Therapies  that are currently available include aromatherapy, massage, reflexology, reiki and relaxation. Reiki is a soothing and relaxing therapy where the therapist uses light touch either on or just above the body. Some patients find that reiki brings on deep relaxation and a sense of calm and peace, which helps them better cope with stress and anxiety. During a reiki session you may feel mild tinglign, pleasant warmth or coolness, or nothing at all. You will be fully clothed and either sitting on a chair or lying down on a couch."


The Royal London Hospital for Integrated Medicine, erbjuder också Reikibehandlingar.

Källa: Gun Moss Bjerling,  www.secourong.comReiki på sjukhus i Madrid


Våren 2012 sände det spanska TV-bolaget Telemadrid en inspelning från Hospital Ramón y Cajal.


"De ger Reikibehandlingar till cancerpatienter, och det funkar visst. Det får dem att må bättre och slappna av, deras livskvalitet förbättras. Reiki utövas även på cancerpatienter i England och Japan med flera länder. Några patienter sover eller somnar skönt efter och under en behandling, vilket de annars inte gör. Reiki är en effektiv behandling som inte ger biverkningar och inte kostar så mycket."


Se TV-sändningarna på Youtube;

Reiki en HospitalesI Sverige har bl a homeopatisk behandling - utövad av legitimerad läkare - ingått som ett komplement till den skolmedicinska behandlingen (behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet). Målet är prövat och dom meddelad i Högsta Förvaltningsdomstolen (6634-10) till fördel för den utövande läkaren. Rätten fann att det inte funnits någon "befarad risk för patientsäkerheten" och att erforderlig behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet heller inte uteblivit som konsekvens av den alternativa homeopatiska behandlingen. Domen är ett stort framsteg för de alternativa/komplementära behandlingarna på svenska sjukhus!Reiki


Energetische Körpertherapi


Therapeutic Touch


" Energimedicin"


Stressreducerande energibehandling


Healing


Holistisk behandling 


Energibalansering 


Andligt styrd livsenergi


Komplementärmedicin
Att Reiki är en stressreducerande och djupt avslappnande behand-lingsmetod är det nog ingen som kan motsäga.  Däremot kan det vara svårare för många att förstå dess fulla effekt. Under en behandling, när Reiki positivt påverkar energiflödet, startar processer som renar kroppen från det som inte är naturligt och som inte ska finnas där. Reningen påverkar människan på flera olika plan, vilket innebär att även det sociala planet påverkas. Man får alltså vara berdd på att göra vissa förändringar - stora som små - när man påbörjar sina Reiki-behandlingar. Det kan handla om att förändra sina tanke- och beteendemönster till exempel. De förändringsprocesser som kan sätta igång är alltid av godo, då de alltid för dig i riktning mot ditt sanna jag.


"Även om healing är verksamt vare sig man tror på det eller inte är det viktigt för många att förstå hur det kan fungera, och att det är vetenskapligt dokumenterat och vedertaget.  Det finns mycket bra litteratur som förklarar hur Reiki och andra energimedicinska metoder fungerar. Fast oavsett hur mycket man läser kan man aldrig riktigt förstå vad healing är och hur det fungerar, förrän man har upplevt de helande energierna och provat en behandling.

/ Gun Moss  Bjerling, Secourong
Reiki är av Skatteverket klassat som en

friskvårdsmetod.


Kostnaden för behandlingar, och i vissa fall även Reiki-utbildningar, är  avdragsgilla för arbetsgivaren. Det är alltså en skattefri förmån för

arbetstagaren.   


Den som är sjukskriven har möjlighet  att få ersättning för behandlings- och kurs-kostnader av Försäkringskassan.Stress


Allt fler stressas till sjukdomar.

Stress leder till obalanser. 


Ur kroppens synvinkel är alla obalanser stress. Stress frisätter stresshormonerna kortisol, adrenalin och noradrenalin. Långvarig stress ger upphov till både biokemiska och fysiologiska förändringar som i sin tur kan ge upphov till vilka symptom/sjukdomar som helst. 


"Antalet sjukfall med psykisk sjukdom ökar för tredje året i rad, enligt nya siffror från Försäkringskassan. Den vanligaste anledningen till sjukskrivning är akut stressreaktion."  /Svenska Dagbladet, 2 april 2015

Reiki för hälsan!Reiki i livets slutskede


Helande in i döden, i dödsögonblicket och tre dagar efter den fysiska döden

Att få ta emot ångestdämpande och läkande  Reikibehandlingar i livets slutskede betyder mycket - det gör stor skillnad. Sjuksköterskor och anhöriga har rapporterat om att Reiki har mycket positiva effekter på patienter som är väldigt sjuka och/eller döende. Reiki har bidagit med ökad avslappning vilket lett till minskad oro och ångest - ett inre lugn har istället infunnit sig hos patienten/mottagaren; smärta har reducerats. Flera patienter/mottagare har kunnat berätta om vederkvickande andliga upplevelser i livets slutskede och en ökad förståelse för det som sker.

Forskning & studier


"Reiki har blivit en mycket utforskad omvårdnadsmetod de senaste decennierna, mycket tack vare att det infördes inom vården i USA under namnet Therapeutic Touch. Det kommer också allt fler studier om den läkande gmetoden Reiki.

Reiki har även blivit integrerad i vården och finns nu som fortbildning för sjuksköterskor i USA.

/ Gun Moss  Bjerling, Secourong


Forskning om  komplementärmedicin inom vården utomlands har bedrivits sedan 1970-talet. Se fler studier - även svenska -  på www.secourong.com


Läs gärna Christina Grossis fina och väldokumen-terade svenska studie  om Reiki till Fibromyalgi-patienter.Reiki

Något som verkligen behöver belysas och visas fram.

"Hur sådant som Reiki fungerar är fortfarande mer eller mindre

medicinska mysterier."

 

"Det beror framförallt på att våra vänsterhjärnhalvor och vetenskapen ännu inte har lyckats komma ifatt när det gäller hur den högra hjärnhalvan fungerar. Den högra hjärnhalvan har förmågan att upptäcka energier som den vänstra inte kan förnimma eftersom den har en helt annan konstruktion." 


/Jill Bolte Taylor, hjärnforskare och författare av

  boken "Min stroke" Reiki är

stressreducerandeReikisjukhus på flera håll i   

                        världen...


 

I flera länder är healing (ett stort  begrepp som dock inte har någon bra översättning i det svenska språket)  uppskattad som en effektiv och värdefull behandlingsmetod och är integrerad inom den etablerade vården. Många sjukhus i USA erbjuder healing och i vissa delstater är det t.o.m. ett krav att sjuksköterskan har healingutbildning. Andra exempel på länder som integrerat healing inom vården är England, Uruguay, Israel, Spanien och även i Norge börjar healing så smått att komma in på sjukhusen.        Många gånger kallas dessa behandlingsmetoder för Terapeutic Toch.

Källa: Gun  Moss Bjerling,  Secourong


Reiki förekommer i viss mån även på svenska sjukhus, men oftast under förutsättning att patienten själv ber om det och att det är någon privat Reikiutövare som utför själva behandlingen. Läkare, sjuksköterskor eller annan sjukvårdspersonal tror inte att de  i dagsläget själva får använda sig av komplementär behandling, och heller inte att de får rekommendera Reiki som ett led i själva sjukvårdsbehandlingen, men vi får tro och hoppas att en förändring snart äger rum. Svensk sjukvård bör kliva framåt och istället sikta mer på friskvård, där bland annat Reiki ses som ett naturligt komplement till den konventionella sjukvårdsbehandlingen - allt för patientens bästa - för stöd i svensk rättspraxis finns redan!   Läs mer i domen, HFD 6634-10, vilken vann laga kraft hösten 2011.


Läkaren och homeopaten Anders Pettersson öppnade genom sitt idoga och hederssamma arbete dörrarna till homeopatisk komplementärbehandling för all legitimerad personal. (A. P. kämpade i 9½ år i alla rättsinstanser innan prejudicerande dom meddelades i högsta instans.) Det innebär att alla legitimerade inom vården; läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, tandläkare, veterinärer m fl kan använda sig av komplementär behandling (som ett komplement till erforderlig behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet), men domen i Högsta Förvaltningsdomstolen har  dessvärre mörkats av Socialstyrelsen (IVO) och andra starka motarbetande   krafter i samhället. Läs mer om hur domen ska tolkas på  INTEGRATIV-MEDICIN.SE  Domen fastslår att legitimerad medicinsk personal har rätt att ordinera alternativkomplementär behandling så länge patienten samtidigt får skolmedicinsk behandling och under förutsättning att den alternativa behandlingen är ofarlig.    Jur. kand. Ingegerd Lundberg Krook säger så här:

"Med anledning av Socialstyrelsens syn på gällande rätt vill jag understryka att det inte är Socialstyrelsen (IVO) som avgör om patientsäkerheten har satts i fara i ett enskilt patientfall, utan det gör förvaltningsdomstolen. Det  man kan lära av domen är att det är Socialstyrelsen (IVO) som har bevisbördan. Har patienten fått lämplig skolmedicinsk behandling så är patientsäkerheten tillgodosedd, såvida Socialstyrelsen inte kan åberopa full bevisning för att den kompletterande alternativmedicinska behandligen har äventyrat patientens liv och hälsa. Och det är risken med den kompletterande alternativa behandlingen som ska bedömas, inte huruvida den medfört någon nytta för patienten."


En annan  händelse i svensk sjukvårdshistoria är följande:

Dr Ohly, svensk läkare och tillika healer, fråntogs sin läkarlegitimation av Socialstyrelsen enbart på grund av att han i sin marknadsföring som healer även talade om att han var leg.läkare. Efter två års rättsliga utredningar, där bland annat EU-domstolen sagt sitt till den svenske läkarens fördel, tvingades Socialstyrelsen (IVO) återge Dr Ohly sin legitimation.

Intresserad av att utbilda dig till Reikiutövare?


 Reiki kan hjälpa vid stressrelaterad ohälsa

Det finns många symptom på stressrelaterad ohälsa, det vill säga det vi kallar sjukdomar. Den gåtfulla sjukdomen, Menières sjukdom, skulle kunna vara ett sådant exempel på stressrelaterad ohälsa där Reiki som komplement till den övriga vården skulle kunna leda till  stor bättring för patienten/klienten. Det har dock inte gjorts några studier  ännu inom just detta område, men  det vore önskvärt och mycket intresseant om så kunde ske.


   

   Reiki till barn

      Barn älskar vanligtvis att ta emot Reiki. I Sverige får vi dock inte (på grund av rådande lagstiftning) utöva Reiki profesionellt till barn under 8 år, men det är i alla fall en bra början.  Tänk den dagen vi och utbildad skolpersonal kan erbjuda Reiki i skolorna, kanske redan i förskoleåldern. Vilken underbar start i livet och vilket inre lugn och harmoni hos barnet!

Barn kan också , när de uppnått en inre mognad, delta i Reikikurser speciellt utformade för barn och tonåringar i de lägre åldrarna.

Varför Reiki är bra på sjukhus

(Källa: William Lee Rand; amerikanska sjukhus & kliniker

 • patienterna blir fortare friska &

har mindre smärta

 • Reiki  balanserar patienternas energi under operationer
 • mindre risk för organbortstötning

vid transplantationer...

 • reducerar stress
 • befrämjar avslappning
 • stärker kroppens naturliga förmåga till självläkning
 • lindrar biverkningar av kemoterapi & strålbehandling
 • förbättrar blod- cirkulationen


 • befrämjar sårläkning
 • effektivt vid behandling av trauma,
 • allergiska reaktioner,
 • hjärtattacker,
 • andningsproblem
 • eliminerar nervblockader